Foto af et spildevandsanlæg, set fra oven.

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav.

Skrifter

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer.

Rapporter

Spildevandskomiteen har udgivet en række rapporter omhandlende afløbs- og spildevandstekniske problemstillinger.

Hvad er Spildevandskomiteen?

Spildevandskomiteens fulde navn er Ingeniørforeningen i Danmark, IDAs Spildevandskomité, men den kaldes som oftest blot for Spildevandskomiteen eller SVK.

Den engelske betegnelse er The Water Pollution Committee of The Society of Danish Engineers.

Siden komiteens første møde i 1944 har Spildevandskomiteen spillet en væsentlig rolle for afløbs- og spildevandsteknikkens udvikling i Danmark. Komiteen har taget initiativ til forsknings- og udviklingsopgaver og publiceret resultaterne ved udgivelse af skrifter. 

Skrifterne har bl.a. dannet baggrund for flere af de edb-programmer, som anvendes i kommuner, amter og rådgivende ingeniørvirksomheder, og de har på mange områder været en afgørende forudsætning for udformning og udvikling af den faglige praksis indenfor spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens arbejdsområde er ifølge vedtægterne de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til afløbs- og spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og forurening af recipienter.

Spildevandskomiteens opgaver er:

  • Som sagkyndigt organ at behandle opgaver indenfor Komiteens arbejdsområde, dels på eget initiativ, dels på foranledning af spørgsmål rejst fra offentlig side.
  • At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer.
  • At etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med samme og beslægtede opgaver.
  • At offentliggøre resultaterne af komiteens arbejde.