Foto af en bred midterrabat, Risvangen, Aarhus.
IDA, Spildevandskomiteen.

Spildevandskomiteens fulde navn er Ingeniørforeningen i Danmark, IDAs Spildevandskomité, men den kaldes som oftest blot for Spildevandskomiteen eller SVK.

Den engelske betegnelse er The Water Pollution Committee of The Society of Danish Engineers.

Komiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens organisation

Plenarforsamling

Forretningsudvalg

 • Ansvar for overordnet administration, drift, økonomi, kontakt til IDA mv.
 • Hvert underudvalg bør være repræsenteret på flere af forretningsudvalgets møder end i dag.
 • Afholdelse af plenarmøde.
 • Skal bestå af medlemmer af plenarforsamlingen.
 • Administration af samarbejde mellem underudvalg.

Drift:

Regnmåler-styre-gruppen

 • Ansvar for administration, drift og økonomi i SVKs regnmålernetværk, samt evt. udlicitering af driftsopgaver
 • Evt. dataudvalg i tilfælde af andre datakilder, fx radardata

Formidling:

EVA udvalget

 • Ansvar for kommunikation af SVKs arbejde til brancen
 • Afholdelse af temadage/møder/workshops mv
 • Udsendelse af EVA-blad
 • Idégenerering til øvrige udvalg

Fagligt:

Det faglige udvalg

 • Udarbejdelse af skrifter, anbefalinger, vejledninger, værktøjer mv.
 • Udvalget kan i samarbejde med forretningsudvalgets nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til løsning af forskellige opgaver

Ad hoc arbejdsgrupper

 • Udarbejdelse af kommissorie-definerede opgaver
 • Begrænset levetid
 • Medlemmer kan rekrutteres efter behov

Spildevandskomiteens sammensætning

Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og mødes en gang om året til Spildevandskomiteens plenarmøde.

Download referat fra årets plenarmøde – 2022 (pdf)

Komiteens daglige drift varetages af forretningsudvalget, der typisk samles 4 gange om året. De konkrete opgaver udfører Spildevandskomiteen ved at nedsætte udvalg. Disse udvalg består af komiteens egne medlemmer suppleret op med ikke-medlemmer efter behov. Udvalgene opløses, når den pålagte opgave er opløst, men i praksis har nogle af udvalgene permanent karakter. Se nedenfor for en oversigt over udvalgene.

Vedtægter (pdf)

Forretningsudvalgets medlemmer (pdf)

Nationalt og internationalt samarbejde

Spildevandskomiteen er p.t. tilknyttet:

Den danske nationalkomité for International Water Association (IWA)

Herudover indgår Spildevandskomiteen i forskellige samarbejder omkring konkrete initiativer. For eksempel har EVA-udvalget samarbejdet med NORVAR i Norge og VAV i Sverige om at afholde nordiske konferencer, ligesom Spildevandskomiteen undertiden samarbejder med bl.a. IDA Miljø og DANVA om konkrete mødeaktiviteter.

Spildevandskomiteen har tilsvarende samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen og DANVA om gennemførelsen af konkrete projekter.