Når du registrerer dig som bruger af www.spildevandskomiteen.dk skal vi bruge oplysninger om dig. Herunder dit brugernavn og e-mail. Formålet med registrering af dine brugerdata er, at kunne sende en e-mail-notifikation, når rapporter, skrifter eller værktøjer bliver opdateret, eller nye udkommer. Alle dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i henhold til persondataloven. Oplysninger vil ikke blive solgt eller på nogen måde overdraget til tredjemand.

Vi opbevarer de angivne oplysninger indtil du ikke længere er registreret bruger af hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontaktes os vis [email protected]

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det er vores vurdering, at retten til dataportabilitet ikke finder anvendelse på behandlingen af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk