Foto af regn, der falder på et fortov og blomstrende hybenbuske.

Spildevandskomiteens udvalg vedr. regnafledning fra byer, også kaldet Regnudvalget, er et udvalg under Spildevandskomiteen, som beskæftiger sig med tekniske, økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige problemer vedrørende afledning af regn fra byer

Udvalgets opgaver

Udvalget kan give generelle rekommandationer om regnafledningsproblematikken og initiere faglige udviklings- og forskningsopgaver. Vurderer udvalget, at dette eller andet relevant arbejde bør medføre en markant ændring af praksis indenfor faget, kan udvalget indstille til Spildevandskomiteen at publicere resultaterne sammen med sine rekommandationer i Spildevandskomiteens skriftserie.

Udvalget har til opgave at formidle ny faglig viden og nye metoder indenfor regnafledningsproblematikken, bl.a. via samarbejde med Spildevandkomiteens Udvalg for Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken (EVA udvalget).

Herudover skal udvalget varetage dannelse af netværk mellem enkeltpersoner og ekspertisecentre i Danmark indenfor faget.

Igangværende arbejde

Regnudvalget arbejder p.t. med en opdatering af dimensioneringspraksis og specificering af anvendelsen af Skrift 27, som ved dimensionering anbefaler:

 • Benyt det bedst mulige (beregningssystem) udgangspunkt og de bedst mulige data i det aktuelle tilfælde. Foretag kvalitetssikring af data på alle niveauer.
 • Opsøg forbindelsen til virkeligheden. Opsøg og tilpas om muligt til måledata. Gør hvad der er muligt for, at få den opstillede model til at passe med virkeligheden.
 • Vurdér beregningsusikkerheden og fastsæt sikkerhedstillæg.
 • Indfør sikkerhedstillæg på kritiske parametre i beregningssystemet og udfør de endelige beregninger. Resultaterne kan herefter angives sammen med et benyttet sikkerhedsniveau.

Disse fire anbefalinger adresseres ved at Regnudvalget arbejder med fire hovedtemaer:

 • Anvendelse af regn
 • Initial- og randbetingelser
 • Usikkerheder
 • Kalibrering og validering med målinger

Arbejdet er igangsat, da der har vist sig behov for at vurdere hvilke regn der skal anvendes i forskellige sammenhænge, herunder:

 • i forbindelse med analyser og dimensionering af store systemer, som kan nødvendiggøre anvendelse af arealmiddelregn og oplandsdistribueret regn,
 • når der skal tages højde for koblede hændelser som nødvendiggør anvendelse af regntidsserier fremfor fiktive enkeltstående regn
 • når der skal etableres risikokort hvor det er nødvendigt med regn med store gentagelsesperioder, og hvor der ikke nødvendigvis kan anvendes CDS regn.

Initial og randbetingelser til dimensionering af afløbssystemer i byer er vigtige at tage højde for bl.a. klimaændringer (i form af havstigninger og øgede afstrømninger fra de rurale oplande) og for at komme tættere på mere korrekte beskrivelser af jordmætning og afstrømning fra grønne områder.

Med de store investeringer som ligger i klimatilpasning og skybrudssikring er det blevet endnu mere relevant at tage usikkerhed på dimensionering i betragtning, og der findes allerede eksempler på hvordan dette kan gøres.

Kalibrering og validering af modeller er i de seneste 10 år blevet mere realistiske at arbejde med, da målemetoder og omkostninger er optimeret. Flere forsyninger har allerede måleserier, som kan anvendes til at vurdere i hvilken grad målinger kan anvendes til at justere modeller til forskellige formål.

Endelig har der vist sig behov for, at der arbejdes med at vurdere hvilke modeller der i rimelig grad repræsenterer de hydrauliske forhold bl.a. (også) for store gentagelsesperioder (skybrud) og ved implementering af ”utraditionelle” løsningstyper som LAR.

Der arbejdes med henblik på at komme med rekommandationer til de forskellige emner, når det er relevant.

Organisering og kommissorium for udvalget

Udvalget koordinerer sit arbejde med andre relevante danske og internationale organisationer.

Udvalgets medlemmer udpeges af Spildevandskomiteens forretningsudvalg efter indstilling fra udvalget. Det tilstræbes, at udvalget er sammensat bredt således at den samlede fagkompetance og indgang til problemstillingerne dækker de emner indenfor regnafledningsproblematikken der behandles. Udvalget kan desuden efter eget skøn indkalde observatører til at deltage i og bidrage til udvalgets møder.

Udvalget konstituerer sig med formand og sekretær.

Kommissorium

Link til kommissorium for Udvalget vedr. regnafledning fra byer (Regnudvalget) (pdf)

Link til kommissorium for udvalget vedrørende regnvandshåndtering i byer (Regnudvalget) (pdf)

Sammensætning af udvalget

Link til kontaktdata på Udvalget vedr. regnafledning fra byer (Regnudvalget) (pdf)

Klimaatlas og Skrifter

Dialog om snitfladerne mellem DMIs klimaatlas og Spildevandskomiteens Skrifter.
Læs pressemeddelelse her (pdf)