Foto af en bred midterrabat, Risvangen, Aarhus.

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer.
Disse er samlet nedenfor.

Input til Spildevandskomitéens arbejde eller udgivelser er altid velkommen, men Spildevandskomitéens medlemmer kan desværre ikke yde rådgivning og/eller svare på spørgsmål om baggrund, forudsætninger, metoder, værktøjer, resultater osv., ud over hvad der fremgår af materialet, der findes på https://spildevandskomiteen.dk/. Rådgivning eller svar på spørgsmål vedrørende diverse materiale fra Spildevandskomitéen skal derfor søges eksempelvis hos en rådgiver eller en anden med indsigt i materialet.


 • Skrift nr. 32

  Der er i perioden 2020 – 2023 udført en bearbejdning af regndata fra Spildevandskomiteens regnmålersystem baseret på de samme principper for regionalisering, som er anvendt siden Skrift nr. 26 ”Regional variation af ekstremregn i Danmark”. Formålet er, som hidtil, at skabe det bedst mulige bud på dimensionsgivende regnintensiteter i ”nutidens klima” og at beskrive de…

 • Bassindimensionering med SVKs Regionale Regnrækkeværktøj

  Dette notat ser på bassindimensionering med afsæt i Spildevandskomiteens (SVKs) regionale Regnrækkeværktøj og med fokus på begrænsningerne i anvendelsen af værktøjet. Formålet er at give brugerne af SVKs regionale Regnrækkeværktøj en bedre forståelse af teorien, der ligger bag værktøjets resultater, samt en viden om værktøjets begrænsninger, så man er i stand til at vurdere, hvornår…

 • Usikkerhedsprojekt

  I forbindelse med et større arbejde med at gennemgå dimensioneringspraksis for afløbsbranchen, har en arbejdsgruppe under Spildevandskomiteens Regnudvalg gennemført et arbejde med at gennemgå eksisterende praksis vedrørende beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer, herunder at foreslå mulige fremadrettede forbedringer og præciseringer. Projektet består af: Del 1: Begrebsafklaring og problembeskrivelse Del 2: Metoder…

 • Sammenligning af klimafaktorer udarbejdet af Spildevandskomiteen og Klimaatlas

  Dette fælles notat fra Spildevandskomiteen (SVK) og DMI sammenligner og forklarer forskellene på de klimafaktorer for ekstremnedbør, der findes i SVKs Skrift 30 og DMIs Klimaatlas.

 • Skrift nr. 31

  Dette skrift fra Spildevandskomitéen rekommanderer metoder til fastlæggelse af et serviceniveau, der inkluderer regnvand på terræn.

 • Dimensionering af LAR-anlæg

  På baggrund af den store interesse for etablering af anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) har Spildevandskomiteen udarbejdet et regneark til dimensionering af fire typiske typer af LAR-anlæg.

 • Skrift nr. 30

  På basis af observeret nedbør helt tilbage til 1874 har vi fået en god viden om den naturlige variation af de dimensionsgivende intensiteter.

 • Skrift nr. 29

  Der er gennem de senere år i Danmark gennemført en række forskellige undersøgelser med henblik på at skønne, hvilke fremtidige ekstreme regnintensiteter der kan forventes under indtryk af ændrede klimaforhold.

 • Skrift nr. 28

  I skriftet er angivet anbefalinger for, hvorledes regndata bør anvendes i forbindelse med dimensionering og analyse af afløbssystemer.

 • Skrift nr. 27

  Dette skrift fra Spildevandskomiteen er en rekommandation af, hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn.

 • Skrift nr. 26

  Dimensionering og analyse af afløbssystemer samt de dertil knyttede renseanlæg og recipienter fordrer anvendelse af et bredt spektrum af ingeniørmæssige beregningsmetoder og -værktøjer samt regndata tilpasset efter formålet.

 • Skrift nr. 25

  Nedsivning af regnvand kan principielt foregå via et underjordisk anlæg (perkolation), f.eks. via en faskine, direkte fra en permeabel overflade (infiltration), f.eks. fra en græsplæne, eller via kombinationer af disse.

 • Skrift nr. 24

  udgivelsen i 1983 har udgjort en betydningsfuld standard for beskrivelsen af inddata til urbane afløbsmodeller.

 • Skrift nr. 23

  Rekommandation fra Spildevandskomitéen, Dansk Ingeniørforening vedrørende tilladelige oversvømmelseshyppigheder i afløbssystemer.

 • Skrift nr. 22

  Rekommandation fra Spildevandskomiteen, Dansk Ingeniørforening, vedrørende dimensionering af overløbsbygværker.

 • Skrift nr. 21

  Rekommandation fra Spildevandskomitéen, Dansk Ingeniørforening, vedrørende beregning af recipientbelastning fra overløbsbygværker.

 • Skrift nr. 20

  Rekommandation fra Spildevandskomitéen, Dansk Ingeniørforening vedrørende dimensionering af små afløbssystemer til regnafledning.

 • Skrift nr. 19

  Nærværende skrift er en vejledning i etablering af inddata til EDB-programmer, der udfører beregninger af afløbssystemer.

 • Skrift nr. 18

  Rekommandation fra Spildevandskomitéen, Dansk Ingeniørforening, vedrørende beregning af maximalafstrømninger og bassinvoluminer.

 • Skrift nr. 17

  Spildevandskomiteens regnmålersystem – skrift 17. Regn over byer kan forårsage skadelige effekter af to typer: oversvømmelse og forurening.

 • Skrift nr. 16

  Bestemmelse af regnrækker. En fortsættelse og et supplement af skrift nr. 2 og skrift nr. 6, pluviogrammer.

 • Skrift nr. 15

  I spildevandskomiteens plenarmøde den 15. marts 1956 vedtoges det på indstilling fra forsøgsudvalget at undersøge muligheden for at anlægge et forsøgsanlæg til behandling af husspildevand og mejerispildevand i jordbassiner ved Rønnede.

 • Skrift nr. 14

  I spildevandskomiteens plenarmøde den 15. marts 1956 vedtoges det efter indstilling fra undersøgelsesudvalget at iværksætte en biologisk undersøgelse af Sorø-søerne (Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuel Sø), Bagsværd Sø og Lyngby Sø, som alle var forurenede ved tilledning af spildevand.

 • Skrift nr. 13

  I 1948 blev spørgsmålet om vejes bidrag til fælles kloakanlæg forelagt for spildevandskomiteens dimensioneringsudvalg, som i de følgende år ved drøftelser og undersøgelser behandlede sagen og i 1958 enedes om følgende beretning.

 • Skrift nr. 12

  Undersøgelse af Timå 1948-1953. Et vandløb forurenet ved udledning af dræningsvand fra et brunkulsbrud.

 • Skrift nr. 11

  Den af Dansk Ingeniørforening i 1944 nedsatte Spildevandskomite besluttede i 1949 at lade foretage en omfattende fysisk, kemisk, hydrologisk og biologisk undersøgelse af Furesøens eutrofiering.

 • Skrift nr. 10

  diagrammer til beregning af kloakledningers vandføring” baseret på undersøgelser, som komiteens dimensioneringsudvalg havde ladet foretage.

 • Skrift nr. 9

  Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte forsøgsudvalg har i 1950-53 ladet foretage en række forsøg med anaerob behandling af spildevand i et forsøgsanlæg på Københavns kommunes rensningsanlæg ved Damhusåen, bygget efter forslag af civilingeniør C.H. Pape.

 • Skrift nr. 8

  Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte dimensioneringsudvalg har i 1951-52 ladet foretage en undersøgelse af kommunernes erfaringer med hensyn til kloakledningers maximums- og minimumsfald og har på grundlag heraf udarbejdet nærværende betænkning.

 • Skrift nr. 7

  Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte udvalg undersøgelsesudvalget har i 1952 ladet foretage en biologisk undersøgelse af Sjælsø, Usserød Å og Nivå samt Farum sø. Udvalget har derefter afgivet nærværende betænkning.

 • Skrift nr. 6

  for regn af større hyppighed end fem gange årlig samt angivelse af formler og diagrammer til dimensionering af regnvandsbassiner.

 • Skrift nr. 5

  Oversigt over afløbssystemer, spildevandsrenseanlæg samt recipienter for afløbsvand i Danmark 1949.

 • Skrift nr. 4

  Bearbejdelse af regnmålerdiagrammer fra Odense for årene 1936-41 med særligt henblik på den samlede årlige nedbørs fordeling efter intensitet.

 • Skrift nr. 3

  Biologiske, biokemiske, bakteriologiske samt hydrometriske undersøgelser af Pøleåen 1946 og 1947

 • Skrift nr. 2

  Bearbejdelse af diagrammer fra de af Stads- og Havneingeniørforeningen opstillede selvregistrerende regnmålere for årene 1933-47

 • Skrift nr. 1

  Fysisk, kemisk, hydrometrisk og biologisk undersøgelse af Mølleaaen fra Lyngby Sø til Øresund 1946 og 1947


Udvalgte udgivelser fra Spildevandskomiteen

 • Regional CDS, Version 3.2 – regneark (August 2012)