2022

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med Spildevandskomitéens arbejde med opdatering af dimensioneringspraksis. I 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe under Spildevandskomitéens Faglige Udvalg til at kigge på problemstillinger i relation til recipientudledninger og vandkvalitetskrav. I regi heraf er det løbende blevet diskuteret, at der er et behov for at få ryddet op i begrebsforvirringen og givet et samlet overblik over relevant terminologi i det krydsfelt af fagsprog, som omgærder alt arbejde relateret til udledninger af afløbsvand til overfladevandsrecipienter.

For at opfylde dette behov, har arbejdsgruppen udarbejdet denne begrebsundersøgelse, hvilket blev muliggjort ved hjælp af finansiel støtte fra SFT Fonden.

Formålet med rapporten er at lave en samlet begrebsoversigt, som kan anvendes i projektarbejder med mange interessenter eller evt. vedlægges som en del af kommunernes planarbejde. Samtidig vil rapporten fungere som en sproglig nøgle til Spildevandskomitéens øvrige udgivelser. I første omgang vil rapporten blive tilgængeliggjort på Spildevandskomitéens hjemmeside, men der pågår overvejelser i komitéen om, hvorvidt der på sigt skal oprettes en generel spildevandsteknisk ordbog, som løbende kan suppleres og opdateres.

Rapporten er løbende blevet behandlet hos både arbejdsgruppen om vandkvalitet, i Spildevandskomitéens faglige udvalg samt på komitéens plenarforsamlinger. Idet sprogbrug kan være meget mangfoldigt og subjektivt med store variationer på tværs af fx sektorer og landsdele, så blev det besluttet først at offentliggøre begrebsundersøgelsen som et foreløbigt udkast med opfordring om at give tilbagemeldinger på indholdet. Den blev således udgivet som kladde i august 2021, og nærværende udgave er en opdateret version, hvor de tilbagemeldinger, der er kommet i den mellemliggende periode, er taget med i betragtning.

Begrebsundersøgelsen blev endeligt godkendt til udgivelse af Spildevandskomitéen ved plenarmødet d. 11.05.2022.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.