Begrebsundersøgelse målrettet recipientudledninger

2022

SVKs faglige udvalg har, i forbindelse med arbejdet med opdatering af dimensioneringspraksis, nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemstillinger i relation til recipientudledninger og vandkvalitetskrav. I regi heraf er det blevet tydeligt, at der er et behov for at få ryddet op i begrebsforvirringen og give et samlet overblik over relevant terminologi i det krydsfelt af fagsprog, som omgærder alt arbejde relateret til udledninger af afløbsvand til overfladevandsrecipienter. Rapporten er endnu ikke færdigbehandlet af Spildevandskomitéens plenarforsamling, og fremstår derfor som en kladde, men det er besluttet at offentliggøre den allerede nu med opfordring om at give tilbagemeldinger på indholdet.

Water hammer in pumped sewer mains

2006

This publication from EVAnetDenmark is intended for engineers seeking an introduction to the problem of water hammer in pumped pressure mains. Read Water hammer in pumped sewer mains (external link)

Miljø og regnvandssystemer – erfaringer og anbefalinger

2006

Projektet ”Miljø og regnvandssystemer – erfaringer og anbefalinger” er gennemført for at samle og formidle praktiske erfaringer med at reducere miljøbe- lastning fra regnvandssystemet. Projektet er baseret på erfaringer indsamlet i otte kommuner og i Vejdirektoratet.

Udledningskrav for regnbetingede udløb

2002

Aflastning af regnvand og spildevand fra kloaksystemerne til vandløb, søer eller havet under regn er i praksis uundgåeligt. Det er derfor en vigtig ingeniørteknisk opgave at udforme de foranstaltninger, som skal fjerne eller begrænse de skadelige virkninger heraf. Disse nødvendige foranstaltninger som for eksempel kan være riste, bassiner, over- løbsbygværker osv. skal dimensioneres ud fra […]

Krav til regnbetingede udledninger i forhold til Vandrammedirektivet

2002

Praksis for administrativ af de regnbetingede udledninger varierer kraftigt fra amt til amt og er ikke kun betinget af forskelle i befolkningstæthed, recipienternes sårbarhed osv. Formålet med projektet er at udrede problemstillingen med Danmarks mange regnbetingede udledninger til små recipienter i forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet.

Udledningskrav for regnbetingede udløb fra kloaksystemer i relation til fysiske forhold i vandløb

1998

Spildevandskomitéen under Ingeniørforeningen i Danmark nedsatte på sit plenarmøde den 19. marts 1996 et udvalg til at behandle spørgsmålet om kriterier for dimensionering af overløbsbygværker og bassiner i afløbssystemer i forbindelse med vandløb med særligt henblik på konsekvenserne for vandløbenes fysiske vandkvalitet, herunder bl.a. sedimentation og resuspension af partikulære stoffer.