Skrift nr. 32

Ny regional model for ekstremregn

Der er i perioden 2020 – 2023 udført en bearbejdning af regndata fra Spildevandskomiteens regnmålersystem baseret på de samme principper for regionalisering, som er anvendt siden Skrift nr. 26 ”Regional variation af ekstremregn i Danmark”. Formålet er, som hidtil, at skabe det bedst mulige bud på dimensionsgivende regnintensiteter i ”nutidens klima” og at beskrive de […]

Bassindimensionering med SVKs Regionale Regnrækkeværktøj

Dette notat ser på bassindimensionering med afsæt i Spildevandskomiteens (SVKs) regionale Regnrækkeværktøj og med fokus på begrænsningerne i anvendelsen af værktøjet. Formålet er at give brugerne af SVKs regionale Regnrækkeværktøj en bedre forståelse af teorien, der ligger bag værktøjets resultater, samt en viden om værktøjets begrænsninger, så man er i stand til at vurdere, hvornår […]

Usikkerhedsprojekt

Beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer

I forbindelse med et større arbejde med at gennemgå dimensioneringspraksis for afløbsbranchen, har en arbejdsgruppe under Spildevandskomiteens Regnudvalg gennemført et arbejde med at gennemgå eksisterende praksis vedrørende beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer, herunder at foreslå mulige fremadrettede forbedringer og præciseringer. Projektet består af: Del 1: Begrebsafklaring og problembeskrivelse Del 2: Metoder […]

Dimensionering af LAR-anlæg

På baggrund af den store interesse for etablering af anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) har Spildevandskomiteen udarbejdet et regneark til dimensionering af fire typiske typer af LAR-anlæg.

Skrift nr. 26

Regional variation af ekstremregn i Danmark

Dimensionering og analyse af afløbssystemer samt de dertil knyttede renseanlæg og recipienter fordrer anvendelse af et bredt spektrum af ingeniørmæssige beregningsmetoder og -værktøjer samt regndata tilpasset efter formålet.

Skrift nr. 25

Nedsivning af regnvand - dimensionering

Nedsivning af regnvand kan principielt foregå via et underjordisk anlæg (perkolation), f.eks. via en faskine, direkte fra en permeabel overflade (infiltration), f.eks. fra en græsplæne, eller via kombinationer af disse.

Skrift nr. 13

Vejes bidrag til kloakanlæg

I 1948 blev spørgsmålet om vejes bidrag til fælles kloakanlæg forelagt for spildevandskomiteens dimensioneringsudvalg, som i de følgende år ved drøftelser og undersøgelser behandlede sagen og i 1958 enedes om følgende beretning.

Skrift nr. 8

Kloakledningers maximums- og minimumsfald

Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte dimensioneringsudvalg har i 1951-52 ladet foretage en undersøgelse af kommunernes erfaringer med hensyn til kloakledningers maximums- og minimumsfald og har på grundlag heraf udarbejdet nærværende betænkning.