Dimensionering af LAR-anlæg

På baggrund af den store interesse for etablering af anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) har Spildevandskomiteen udarbejdet et regneark til dimensionering af fire typiske typer af LAR-anlæg.

Skrift nr. 26

Regional variation af ekstremregn i Danmark

Dimensionering og analyse af afløbssystemer samt de dertil knyttede renseanlæg og recipienter fordrer anvendelse af et bredt spektrum af ingeniørmæssige beregningsmetoder og -værktøjer samt regndata tilpasset efter formålet.

Skrift nr. 25

Nedsivning af regnvand - dimensionering

Nedsivning af regnvand kan principielt foregå via et underjordisk anlæg (perkolation), f.eks. via en faskine, direkte fra en permeabel overflade (infiltration), f.eks. fra en græsplæne, eller via kombinationer af disse.

Skrift nr. 13

Vejes bidrag til kloakanlæg

I 1948 blev spørgsmålet om vejes bidrag til fælles kloakanlæg forelagt for spildevandskomiteens dimensioneringsudvalg, som i de følgende år ved drøftelser og undersøgelser behandlede sagen og i 1958 enedes om følgende beretning.

Skrift nr. 8

Kloakledningers maximums- og minimumsfald

Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte dimensioneringsudvalg har i 1951-52 ladet foretage en undersøgelse af kommunernes erfaringer med hensyn til kloakledningers maximums- og minimumsfald og har på grundlag heraf udarbejdet nærværende betænkning.